Palvelut

Psykoterapia ja terapeuttiset menetelmät

Psykoterapia on tavoitteellista ja aikarajallista työskentelyä yhteisesti sovittua päämäärää kohti. Kognitiivisessa psykoterapiassa lähtökohtana on ajatusten, tunteiden, toiminnan ja kehollisten tuntemusten välisen yhteyden ymmärtäminen ja tutkiminen. Kognitiivinen psykoterapia on tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireista, sekä monista muista häiriöistä kärsivien kohdalla. Kehollisten menetelmien hyödyntäminen kognitiivisessa psykoterapiassa voi auttaa asiakasta tulemaan tietoisiksi omista tunteistaan ja kokemuksistaan, ja lisätä oman toiminnan joustavuutta. Se voi myös vahvistaa mm. asiakkaan itse- ja tunteidensäätelyn kehittymistä.

Pitkäkestoinen psykoterapia on tavallisesti vähintään vuoden kestävää, pääosin 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa psykoterapiaa. Lyhytterapia taas voi olla kestoltaan esimerkiksi 10-20 kertaa, ja keskiössä ovat pitkäkestoiseen psykoterapiaan verrattuna tarkemmin rajatut teemat. Psykoterapiaa on mahdollista toteuttaa myös internetin kautta tapahtuvana videovälitteisenä etäpsykoterapiana.

Yleisenä tavoitteena psykoterapiassa voidaan nähdä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen, sekä yksilön psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen. Jokaisen asiakkaan yksilölliset terapian tavoitteet mietitään terapian alkuvaiheessa yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin kanssa, ja psykoterapiatyöskentely on tavoitesuuntautunutta.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Korvausta on mahdollista saada 57,60 EUR/käynti. Katso lisätiedot Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja vanhempainohjaus

Olen Kelan palveluntuottaja vaativassa lääkinällisessä kuntoutuksessa (myös vanhempainohjaus).

Psykoterapiaopiskelijoiden koulutusterapiat ja työnohjaus

Toteutan psykoterapiaopiskelijoiden koulutusterapioita ja työnohjausta kognitiivisesta ja kehollisesta viitekehyksestä käsin.

Psykoterapiatyön, hoitosuhdetyön ja psykologityön työnohjaus

Työnohjauksen tarkoitus on vahvistaa ammatillista osaamista ja kehittymistä, ja tarjota tukea työssä jaksamiseen. Työnohjausta toteutetaan sekä ryhmä- että yksilötyönohjauksena.

Psykologin ohjaus- ja tukikäynnit

Ohjaus- ja tukikäynnit toteutetaan tarpeen ja toiveen mukaan esimerkiksi elämäntilanteen tukemiseksi tai elämän kriisitilanteista selviämiseksi.

Koulutus

Koulutus voidaan räätälöidä tarpeiden ja toiveiden mukaan. Teemana voivat olla esimerkiksi psykofyysinen tai sensorimotorinen työote ja menetelmät, kognitiivisen psykoterapian menetelmät, terapeuttinen työskentely/vuorovaikutus, psykofyysinen hengitysterapia.


Kognitiivisen psykoterapian menetelmät ja keho-orientoitunut työskentelytapa (sisältäen psykofyysisen psykoterapian, sensorimotorisen psykoterapian ja psykofyysisen hengitystyöskentelyn menetelmiä) ovat hyödynnettävissä niin yksilön, parien ja ryhmien kanssa työskenneltäessä, koulutuksessa kuin työnohjaustyössäkin.